Algemene Ledenvergadering De Oranje Leeuw 30 juni 2022

Geplaatst op 27-05-2022  -  Categorie: Algemeen

Geacht lid van De Oranje Leeuw,

Hierbij de uitnodiging om de Algemene Ledenvergadering van Personeelsvereniging De Oranje Leeuw bij te wonen.

Datum: Donderdag 30 juni 2022

Tijd: 16.00 – 18.00 uur met aansluitend een drankje en hapje

Locatie: Hotel Van der Valk / Stationsweg 91 Breukelen

  

Agenda:   

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 27 mei 2021.
 4. De Financiële verantwoording 2021 en de Begroting 2022: Vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u tot uiterlijk 25 juni stellen aan de Penningmeester, per mail: penningmeester@deoranjeleeuw.nl
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming leden Kascommissie. De 2 zittende kascommissie leden hebben aangegeven het nog een jaar te willen doen.
 7. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend zijn Leo Boone en Hetty Kruijff. Beiden zijn herkiesbaar.
  2. Het bestuur draagt Humphrey Rudolph en Dolores Purperhart voor als Algemeen Bestuurslid
 8. Per 1 juli 2021 is de Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen ingegaan en dit heeft gevolgen voor onze statuten. De statuten zijn doorgelicht en de overige wijzigingen, zoals vervallen Regiobesturen en het al genomen besluit over het toelaten van oud-ING medewerkers worden aan de leden voorgelegd
 9. Evenementenkalender 2022;
 10. Onderafdelingen;
 11. Rondvraag
 12. Borrel en hapje.

De financiële jaarstukken inclusief de begroting en de voorgenomen wijziging op de statuten staan binnenkort op de site deoranjeleeuw.nl. Ga na het inloggen naar Mijn Oranje Leeuw en dan naar het kopje Verenigingsdocumenten, daar staan ook de notulen van de vergadering van 27 mei 2021. Mocht dat niet lukken stuur dan een e-mail uiterlijk 25 juni naar info@deoranjeleeuw.nl. Je krijgt dan de stukken als pdf-file in je mailbox.

Inschrijven